Lansare proiect POCU “Acces pe piata muncii” in parteneriat cu DZN Security Services SRL

ORIGAMI CONSULTING SOLUTIONS SRL, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “ACCES PE PIAȚA MUNCII ÎN COMUNITĂȚILE DEFAVORIZATE DIN LUGOJ” – SMIS 155216, în parteneriat cu DZN SECURITY SERVICES SRL, în baza contractului de finanțare POCU/717/5/1/155216 încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management, reprezentată prin Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul proiectului este facilitarea accesului și menținerea pe piața muncii a unui număr de 222 de persoane din cadrul celor 3 ZUM-uri (ZUM 1- Herendești –Bocșei, ZUM 2- Măguri, ZUM 3 – Caștela- Balta Lată), ducând la scăderea fenomenului de marginalizare a persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială existente în teritoriul SDL din municipiul Lugoj.

Rezultate preconizate:

  • îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 222 de persoane care au domiciliul/reședința pe teritoriul SDL, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică adaptată la cerințele pieței muncii, în cadrul a 15 cursuri diferite de formare.
  • sprijin în obținerea unui loc de muncă pentru 100 de persoane (dintre care 25 de cetățeni români aparținând minorității roma), aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 de luni, de la 02.05.2022 până la 31.10.2023.

Cursurile de formare organizate în cadrul proiectului sunt următoarele:

* 34 de locuri la cursul de agent de securitate

* 10 locuri la cursul de stivuitorist

* 14 locuri la cursul de confecționer produse textile

* 14 locuri la cursul de îngrijitor bătrâni la domiciliu

* 14 locuri la cursul de operator montaj linii automate

* 10 locuri la cursul de baby-sitter (bonă)

* 14 locuri la cursul de strungar

* 14 locuri la cursul de sudor

* 14 locuri la cursul de bucătar

* 10 locuri la cursul de ospătar, chelner, vânzător

* 10 locuri la cursul de frizer

* 10 locuri la cursul de coafor

* 10 locuri la cursul de manichiură-pedichiură

* 10 locuri la cursul de vânzător mărfuri alimente

* 10 locuri la cursul de vânzător mărfuri non-alimentare

Vor fi acordate subvenții persoanelor care vor participa la cursuri.

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea următoarelor principii:

  • șomeri și persoane inactive, cu accent pe persoane adulte șomere sau inactive, tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial, adulți cu unul sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială, părinți/ tutori/ îngrijitori informali și ante-preșcolari/preșcolari/elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, persoane care au părăsit de timpuriu școala și care participă la programe de tip a doua șansă.
  • cetățeni români aparținând minorității roma.

Valoarea totală a proiectului este de 2.091.430,37 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 1.887.515,98 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

2014-2020

Date de contact:

Irina Pârlog – Manager de proiect

e-mail: irina.parlog@origamiconsulting.ro