Clienți

Sectorul Public

 • Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” — Servicii de consultanță în management pentru “Reabilitarea, modernizarea si anveloparea termică a infrastructurii – sistem modern de reducere eficiență a consumului energetic în Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, POR, Axa 3, Prioritatea 3.1
 • Spitalului Municipal Medgidia Județul Constanța — Servicii de consultanță în management pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal Medgidia Județul Constanța” cod SMIS 115629, POR Axa 3, prioritatea 3.1
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Servicii de management de proiect pentru Partener în cadrul proiectului „Înfiinţarea şi sprijinirea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală”, alături de S.C. INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL S.L. MADRID SUCURSALA BUCUREŞTI
 • Instituția Prefectului Județul Prahova Consultanță în elaborarea cererii de finanțare pentru proiectul “Îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice prin crearea unui sistem integrat și prin modernizarea sistemului instituțional din cadrul Instituției Prefectului Județului Prahova“
 • Primăria Sector 6 și Administrația Școlilor Consultanță în elaborarea a 2 cereri de finanțare în cadrul POR 2014–2020, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii
 • Municipiul Fetești, județul Ialomița Consultanță în scrierea cererii de finanțare și elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii agricole prin reabilitarea drumurilor agricole de exploatație în Municipiul Fetești, Judetul Ialomița”
 • Comuna Bătrâni, Judeţul Prahova Consultanță în scrierea cererii de finanțare și elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Distribuție alimentare cu apă și înființare rețea de canalizare și stație epurare în Comuna Bătrâni, Județul Prahova”
 • Consiliul Local al Comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova Elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic și consultanță specifică pentru proiectul „Centru medical”, Sat Strejnicu, comuna Tîrgșoru Vechi, județul Prahova”, beneficiar Consiliul Local al Comunei Tîrgșoru Vechi, județul Prahova
 • Primaria Sector 4 si Primăria Municipiului Lugoj — Consultanță în elaborarea cererii de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrartiva 2014–2020 , Introducerea de sisteme si standarde comune în administraflia publica locala cenoptimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanfla cu SCAP
 • Primăria Fieni Servicii de evaluare a calității și eficienței serviciilor publice, necesare pentru implementarea proiectului „Implementare și certificare sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate și siguranță ocupațională – securitatea informației la Primăria Fieni“
 • Consultanță în elaborarea documentelor, management de proiect și achiziții publice pentru 3 primării în cadrul PNDL II

 

ONG

 • Asociații non-guvernamantale Consultanță în scrierea de cereri de finantare și implementare a proiectelor în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 5, DMI 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”
 • Federația Nationala a Sindicatelor Muncii si Protectiei Sociale — Consultanță în elaborarea cererii de finanțare în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrartiva 2014–2020, Cresterea capacitaflii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative
 • Grupurilor de Actiune Locala Elaborare cereri de finanțare și implementare proiecte în cadrul Mecanismului DLRC – Strategii de Dezvoltare Locala la Nivelul Oraselor cu Peste 20.000 locuitori în cadrul a doua parteneriate

 

Sectorul Privat

 • S.C. CONPET S.A. — Partener in cadrul elaborarii studiului de fezabilitate Planificare si proiectare în vederea implementării unei soluții Disaster Recovery în cadrul S.C. CONPET S.A.”
 • Protan S.A. Elaborare studiu de fezabilitate și consultanță specifica pentru finanțarea proiectului Instalație tehnologică de producere a energiei din biomasă prin cogenerare, cu o capacitate de 4MW, amplasată în Municipiul Codlea, județul Brașov
 • 8 societăți private — Consultanță în elaborarea cererii de finanțare și management de proiect pentru în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Apelul de proiecte 2.1.A/2016
 • 15 societăți private — Consultanță în elaborarea cererii de finanțare și management de proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
 • 2 societăți private — Consultanță în elaborarea cererii de finanțare și management de proiect în cadrul Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020 , Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere